VietNam_Modern Art

VietNam_Modern Art

www.ArtPal.com/buithanhtung1156

Artist painter BUI QUANG ANH
1940: Born in Hanoi.
1963: Attended Hanoi Fine Art College.
1968-75: Painter of the Politic Section, Logistics Agency, People Army of Vietnam. He traveled along Hochiminh Trail , saw many good and bads in war which he recorded in his sketches . He was as great as war legendary photoghraphor Tim Pages.

1977: Professor at the Industrial Fine Art College
Since 1986: Professional artist painter. Check it out as link below:

1977: Professor at the Industrial Fine Art College
Since 1986: Professional artist painter . During 1986 - 1990 Vietnam was in B/t Hell and life, so he created a great art work :

1990 - 2000 His painting with new technic : ZEN art.
2000-now : It is great time to create best artwork which we will update soon....
Họa sĩ BÙI QUANG ÁNH

TIỂU SỬ
1940: Sinh tại Hà Nội.
1963: Học trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Hà Nội.
1968-75: Hoạ sĩ Cục Chính trị, Tổng Cục Hậu Cần.
1977: Giảng viên Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp.
Từ 1986 đến nay: Chuyên sáng tác.

TRIỂN LÃM CÁ NHÂN

1984: “Đường Mòn HCM-Chiến Dịch HCM”, TP.HCM.
1989: Bảo Tàng Mỹ Thuật Quân Đội, TP.HCM.
1990: Gallery Particuliere, TP.HCM.
1996&2001&2006&2007: Phòng Tranh Tự Do, TP. HCM.

TRIỂN LÃM CHUNG

1968: Triển lãm Đồ họa Quốc Tế, Karkov.
1970&72: Triển lãm Đồ họa Quốc Tế, Berlin.
1971: Ký họa từ miền Nam gởi ra, Hà Nội.
1974: Triển lãm tranh tại Berlin, Warsava, Budapest, Moscow, Bắc Kinh.
1990: Triển lãm Hai-Họa Sĩ - Gallery 40, TP.HCM.
1991: “Reflet du Vietnam”, Paris.
1992-95: Triển lãm hàng năm tại Saigon Tourist và Hội Nhà Báo TP. HCM.


GIẢI THƯỞNG

2002 : Giaûi 3, Khu Vöïc VI, Hoäi Myõ Thuaät Vieät Nam
2004: Huy chöông Vì Söï Nghieäp Vaên Hoïc Ngheä Thuaät Vieät Nam

Có tranh trong các Bảo Tàng Mỹ Thuật trong nước.Gallery